.

TRAVNIK: Održana 33. sjednica Vlade KSB, pogledajte donesene odluke

16 Veljača 2024

U ćetvrtak, 15. veljače 2024. godine u Travniku je održana 33. redovita sjednica Vlade KSB.

Na sjednici su donesene sljedeće odluke:

Vlada KSB je usvojila Zapisnik s 32. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada SBK je utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Kantona Središnja Bosna u istovjetnom tekstu predloženom od strane Ministarstva pravosuđa i uprave. Nakon razmatranja Inicijative Kantonalnog tužiteljstva Kantona Središnja Bosna i akta Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, uvrštena je pozicija stručni savjetnik-pomoćnik tužitelja u Kantonalnom tužilaštvu u platnom razredu IV, s koeficijentom 5.20, a koja je bila izostavljena u odnosu na federalni Zakon. Utvrđeni Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Kantona Središnja Bosna dostavit će se Saboru KSB na razmatranje i usvajanje po skraćenom postupku.

Na prijedlog istog Ministarstva, a vezi potpisivanja Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vlada KSB izražava spremnost za nastavak pregovora za zaključivanje novog Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine uz opredjeljenje da prava i obveze državnih službenika i namještenika iz rada i po osnovu rada ostanu na razini Granskog kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela sljedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za sudjelovanjima na sajmovima i izložbama“ utvrđenog Proračunom KSB za 2024. godinu u Ministarstvu privrede SBK. Sredstva za realizaciju ove odluke u ukupnom iznosu od 150.000,00 KM koristit će se za pokrivanje dijela troškova privrednih društava i poduzetnika za sudjelovanje i nastup na sajmovima, izložbama i manifestacijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava s pozicije „Ugovorene i druge posebne usluge – ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Srednjobosanskog kantona“, utvrđenog Proračunom KSB za 2024. godinu u Ministarstvu privrede SBK. Sredstva za realizaciju programa utvrđena su u ukupnom iznosu od 50.200,00 KM.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava s pozicije „Ugovorene i druge usluge – Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu“ u Ministarstvu privrede SBK. Ovom odlukom raspodjeljuju se sredstva u iznosu of 15.000,00 KM za sufinanciranje troškova materijala, brošura i drugih troškova i aktivnosti na promociji privrede SBK.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela sljedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ za OŠ „Dr. Boris Ćorić“ Kreševo. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Proračunom KSB za 2023.godinu, sa stavke “Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ u iznosu od 6.998,94 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će dobavljaču Obrt „WELDING LIJEŠNIĆ“ Kreševo.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Tekući transferi pojedincima-za financiranje troškova prijevoza učenika“. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak dijela sredstava planiranih Proračunom KSB za 2024. godinu, sa stavke “Tekući transferi pojedincima - za financiranje troškova prijevoza učenika, u iznosu od 80.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke rasporedit će se i uplatiti na transakcijske račune roditelja koji ostvaruju pravo na subvencioniranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola s područja KSB/SBK za I polugodište školske 2023/2024. godine.
Kantonalna uprava za braniTELJE je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju suglasnosti za plaćanje računa za instaliranje i reinstaliranje aplikativnih sistema za računara za potrebe Kantonalne uprave za braniTELJE u iznosu od 1.499,91 KM. Sredstva iz ove odluke doznačit će se dobavljaču „XT Computers“ d.o.o. Busovača.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike dala suglasnost za otvaranje pregovora sa sindikatima iz oblasti zdravstva u cilju zaključivanja novih kolektivnih ugovora za oblast zdravstva. Također je i imenovala Pregovarački tim Vlade KSB za vođenje pregovora za zaključivanje kolektivnih ugovora za oblast zdravstva

Vlada SBK je primila k znanju obavijest o povećanju naknade za smještaj korisnika s područja Kantona Središnja Bosna u Dječje „Selo Mira“ Turija na iznos od 760,00 KM po korisniku, s primjenom od 1. 1. 2024. godine. Vlada SBK je dala suglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za izmjene ugovora o smještaju za postojeće korisnike s područja Kantona smještene u Dječje „Selo Mira“ Turija, a čiji smještaj financira ministarstvo, kao i suglasnost za zaključivanje ugovora o smještaju za buduće korisnike, po iznosu utvrđenom u točci 1. ovog Zaključka.

Usvojena su i sljedeća izvješća:
- Izvješće Ureda za javne nabavke o rezultatima provedenih postupaka javnih nabavki za razdoblje od 1. 10. do 31. 12. 2023. godine.
- Izvješće općine Novi Travnik o utrošku sredstava za sufinanciranje sanacije odrona u Ulici Vilenička.
- Izvješće općine Novi Travnik o utrošku sredstava za sufinanciranje odvodnje potoka i čišćenje kanala Pribilovići.
- Izvješće općine Busovača o utrošku sredstava za otklanjanje štete od klizanja tla na stambenom objektu u vlasništvu Munire Kobo.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela sljedeće odluke:
- Odluku o usvajanju Programa korištenja sredstava s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za obilježavanje značajnih dana Eko-kalendara i podrška radu ekoloških društava“ vrijednosti od 10.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava s pozicije „Subvencije javnim poduzećima - za saniranje ekoloških incidenata“ u vrijednosti od 10.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima za raspodjelu namjenskih sredstava za zaštitu životne sredine za 2024. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB u vrijednosti od 1.400.000,00 KM.
- Odluka o ovlaštenju Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova za raspolaganje namjenskih sredstava za zaštitu životne sredine iz sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB za 2024. godinu.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB za „Klub praktičnog streljaštva 9 MM“ Donji Vakuf u iznosu od 15.000,00 KM za uređenje odvodnih voda i utopljavanje objekta kluba.
- Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz Kapitalnih transfera drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvoju u iznosu od 70.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti „Kulturnom sportskom centru“ Bugojno, za projekt Zimska čarolija.
- Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz Kapitalnih transfera pojedincima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvoju u ukupnom iznosu od 28.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu s dostavljenim prijedlogom ministarstva.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela sljedeće odluke:
- Odluka o usvajanju programa utroška sredstava – oblast kulture za 2024. godinu u vrijednosti od 1.666.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju programa utroška sredstava – oblast sporta za 2024. godinu u vrijednosti od 1.987.700,00 KM.
- Odluka o usvajanju programa utroška sredstava – oblast informiranja za 2024. godinu u vrijednosti od 80.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju programa utroška sredstava – tekući transferi za muzejsku djelatnost za 2024. godinu u vrijednosti od 300.000,00 KM.

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa