.

TRAVNIK: Sazvana 34. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

19 Veljača 2024

34. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna bit će održana u četvrtak, 22. veljače 2024. godine, s početkom u 9 sati, u prostorijama Vlade Kantona Središnja Bosna u Travniku.

Na sjednici je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 33. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna - tajnik Vlade
2. Izvješće o radu ministarstava za 2023. godinu
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo financija
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
3. Izvješće o radu uprava i upravnih organizacija za 2023. godinu
a) Kantonalna uprava za branitelje
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
e) Kantonalni arhiv
f) Kantonalna direkcija za puteve
4. Izvješća o radu ureda i službi za 2023. godinu
a) Stručna služba Vlade
b) Služba za zajedničke poslove
c) Ured za zakonodavstvo Vlade
d) Kabinet premijera Kantona
e) Ured za javne nabavke za potrebe korisnika proračuna SBK/KSB
f) Ured za europske integracije, fondove odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
5. Izvješće o realizaciji Akcionog plana Vlade Kantona za sprječavanje korupcije i radu Tima Vlade Kantona za sprječavanje korupcije za 2023. godinu – Koordinator Tima za sprječavanje korupcije
6. Program rada Agencije za privatizaciju za 2024. godinu – Agencija za privatizaciju
7. Plan aktivnosti na sprovođenju Zakona o javno-privatnom partnerstvu Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu – Ministarstvo privrede
8. Mišljenje o inicijativi za autentično tumačenje odredbi Zakona o porezu na promet nekretnina i Zakona o porezima – Ministarstvo financija
9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna – Služba za zapošljavanje
10. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna (suglasnost) – Služba za zapošljavanje
11. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona (suglasnost) – Služba za zapošljavanje
12. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – REZ-u“ za 2024. godinu – Ministarstvo privrede
13. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji privredi“ za 2024. godinu – Ministarstvo privrede
14. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za podršku razvoju poduzetničkih zona“ za 2024. godinu – Ministarstvo privrede
15. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za javno privatno partnerstvo“ za 2024. godinu – Ministarstvo privrede
16. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacija“ za 2024. godinu – Ministarstvo privrede
17. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele ostvarenih od naknada za tehničke preglede vozila za 2024. godinu – Ministarstvo privrede
18. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – akademijama“ za 2024. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava s pozicije „Tekući transferi za mlade“ za 2024. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
20. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava s pozicije „Tekući transferi pojedincima za naučne radove“ za 2024. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
21. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje za 2024. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
22. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu (OŠ „Kaonik“ Busovača i drugi) - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
23. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti srednjim školama za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova upražnjenih radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu (MSTŠ „Travnik“ Travnik i drugi) - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
24. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova upražnjenih radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu (OŠ „Kaonik“ Busovača i drugi) - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
25. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu – Ministarstvo financija
26. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku mobilnog uređaja – Skupština Kantona
27. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku diskova za server s konfiguracijom – Ministarstvo unutrašnjih poslova
28. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme za potrebe OŠ „Drvetine“, Bugojno – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
29. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku slušalica – Ministarstvo privrede
30. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
a) za izradu projekta zgrade PS Fojnica
b) za izradu izvedbenog projekta zgrade PS Fojnica
c) za veterinarske usluge
d) za održavanje vozila van garantnog roka
e) za izmještanje podzemnog električnog kabla
f) za održavanje prijenosa signala za video nadzor grada Viteza
g) za održavanje i popravku računarske opreme
h) za korištenje sportske dvorane
i) za reviziju projekta PS Busovača
j) za nabavku rezervnih dijelova za računarsku opremu
k) za nabavku usnika za alkometre
l) za nabavku potrošnog materijala za foto printer
m) za nabavku materijala
n) za nabavku filtera za gas maske
31. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku uredskog namještaja – Ministarstvo pravosuđa i uprave
32. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku električne energije za Kantonalni sud u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
33. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku policijskih uniformi – Ministarstvo unutarnjih poslova
34. Suglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe škola - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
35. Suglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe Ureda za javne nabavke – Ured za javne nabavke
a) za nabavku licenci za Microsoftove proizvode i usluge
b) za usluge ispisa i upravljanja sistemom ispisa
36. Suglasnost na Odluku o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH – Ministarstvo pravosuđa i uprave
37. Suglasnost za prenamjenu sredstava dodijeljenih Domu zdravlja Busovača– Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
38. Suglasnost za plaćanje računa za nabavku plina za potrebe MUP-a - Ministarstvo unutrašnjih poslova
39. Suglasnost za plaćanje računa za tiskanje Službenih novina SBK/KSB – Stručna služba Vlade
40. Suglasnost na Sporazum o poslovnoj suradnji između Vlade Kantona i Internacionalnog Univerziteta Travnik i Saobraćajnog fakulteta Travnik – Kabinet premijera Kantona
41. Izvješće o korištenju sredstava tekuće rezerve Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2023. godinu – Ministarstvo financija
42. Izvješće Općine Vitez o utrošku doniranih sredstava za oblast civile zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa